Laatste update van deze site: 10 febuari 2024.
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Bedrijfseconomische
begrippen met een U

Synoniemen, homoniemen,
misconcepties en anglicismen
  A     B     C     D     E     F     G     H     I  
  J     K     L     M     N     O     P     Q  
  R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Handleiding probleemoplossen

Toelichting begrippen met een U

  
 
Indexpagina

Uitgaafprijs

Uitgaven

Uitgifteprijs

Uitoefening optie

Uitoefenprijs

Uitoefenwaarde

Uitval

Uitvoeringskosten

Uurtarief

  Top Omhoog Top
 
Afkortingen                     
UCOI

UOI

US-GAAP

  Top Omhoog Top
 
  

Omschrijving begrippen met een U

Uitgaafprijs  Top
Prijs die in het verleden betaald is voor de aanschaf van goederen of effecten.

Synoniemen: verkrijgingsprijs, prijs

Uitgaven  Top
 1. Bedragen die betaald moeten worden vanwege een overeenkomst [euro] {Bedrijfsadministratie} (vormt een begrippenpaar met ontvangsten).

 2. Misconceptie: bedragen die reeds uitgegeven zijn vanwege een overeenkomst [euro] {Kostencalculatie} (zou dan een begrippenpaar vormen met inkomsten).

  Bij de kostencalculatie gaat men er gemakshalve van uit dat betalingen altijd direct verricht worden, zodat uitgaven en betalingen samenvallen.

  Synoniem: betaling.
Uitgifteprijs  Top
Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht.

Synoniem: emissieprijs

Uitoefening optie  Top
Bij Europese opties is uitoefening alleen mogelijk op een afgesproken datum (uitoefendatum). Bij Amerikaanse opties is uitoefening mogelijk in een zeker tijdvak (tussen de verwervingsdatum en de afloopdatum c.q. expiratiedatum van een optie)

Uitoefenprijs  Top
Prijs waartegen werknemers of directieleden van een NV hun toegezegde opties kunnen omzetten in aandelen.

Uitoefenwaarde  Top
 1. Waarde van een optie op het moment van uitoefening.

 2. ’Uitoefenwaarde van de index’ wil zeggen: de uitoefenwaarde van een indexoptie, waarbij de beursindex de onderliggende waarde is.
Uitval  Top
 1. Producten die tijdens of na de productie niet aan de kwaliteitseisen voldoen en afgekeurd worden. Zij vormen in eerste instantie een verlies voor de ondernemer.

 2. Soms is het onvermijdelijk dat producten niet allemaal voldoen aan de kwaliteitseisen en dan afgekeurd moeten worden. Dit kan het gevolg zijn van de snelheid waarmee het productieproces plaats vindt. De kosten van deze afgekeurde eenheden vormen dan onvermijdelijk kosten en worden meegeteld in de standaardkostprijs.

 3. Het kan dus gebeuren dat een deel van de afgekeurde producten tot de noodzakelijke uitval behoren en dus deel uitmaken van de kostprijs en een deel niet. Die laatste vormen dan verlies voor de ondernemer.

 4. Soms is er voor de afgekeurde producten nog een afzetmarkt. De opbrengsten van deze afgekeurde producten vormen dan een economische waarde voor de ondernemer. Maar die economische waarde gaat in mindering op de kostprijs.
Zie ook: Afval.

Uitvoeringskosten  Top
Pensioenfondsen maken onderscheid tussen de uitvoeringskosten en de vermogensbeheerskosten. De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten voor pensioenbeheer en pensioencommunicatie [euro/periode].

De vermogensbeheerskosten zijn (voornamelijk) kosten voor het beleggen van de prensioenen [euro/periode]. Zij worden omgerekend tot beleggingskosten die ten laste komen van het totale rendement.

Aangezien het rendement is uitgedrukt als [% / periode] worden de beleggingskosten dus ook uitgedrukt als percentage per periode. Zij vormen het verschil tussen het brutorendement en het nettorendement.

Berekening eenheid beleggingskosten: ( (euro / periode) / euro ) x 100% = 1/periode x % = % / periode (met verschuiving van de komma plekken naar rechts)

Uurtarief  Top
Bedrag per uur om alle (standaard) kosten te dekken die voor arbeid, administratie, huisvesting en dergelijke nodig zijn in de gegeven situatie [euro/uur].

Synoniem: honorarium, maar dat spitst zich vooral toe op het uurtarief voor de dienstverlening door specialisten en deskundigen.

Afkortingen

UCOI  Top
UCOI staat voor Underlying Cash Operational Income, ofwel Onderliggend cash bedrijfsresultaat. De term is o.a. in gebruik bij PostNL.

Het UCOI is gelijk aan het operationeel bedrijfsresultaat (omzet - kosten) + of - pensioen verplichtingen + of - voorzieningen.

Dit betekent dat het UCOI dus gelijk is aan de Nettowinst + belastingen + betaalde interest. Het heeft als eenheid euro/periode.

Synoniem: EBIT.

UOI  Top
UOI staat voor Underlying Operational Income, ofwel Onderliggend (bedrijfs)resultaat. Het is de basis voor UCOI. De term is o.a. in gebruik bij PostNL.

Synoniem: Operationeel (bedrijfs)resultaat dus omzet - kosten uit het primaire proces.

US-GAAP  Top
US-GAAP staat voor United States - Generally Accepted Accounting Principles.

Dit zijn de GAAP die in de VS gelden en uit dien hoofde voor internationale bedrijven aantrekkingskracht hebben, omdat daarmee opname op de VS-effectenbeurzen mogelijk is.

Eigenlijk heeft ieder land zijn eigen systeem van GAAP, maar dan zijn er ook andere termen aan verbonden zoals IFRS.

 
Onderwijsportaal
Portal Onderwijsportaal
 
De bedoeling van deze website
De website bedrijfseconomischebegrippen.nl is de smartphone-versie van bedrijfseconomische-begrippen.nl.

Zij is gekoppeld aan bedrijfseconomische-modellen.nl en aan vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, maar die websites zijn meer geschikt voor tablet en lap-top.

Deze site is handig voor leerlingen, docenten en beroepspersonen omdat zij inzicht geeft in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal
 
Informatie over banen
Vacatures in het Onderwijs
 
Site van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij e.a.

Wij volgen de Google-policy en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie
(zie: Hoe Google uw gegevens gebruikt).

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: Privacy-policy

Leveringsvoorwaarden: bijgaand document