Laatste update van deze site: 26 mei 2024.
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Bedrijfseconomische
begrippen met een F

Synoniemen, homoniemen,
misconcepties en anglicismen
  A     B     C     D     E     F     G     H     I  
  J     K     L     M     N     O     P     Q  
  R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Handleiding probleemoplossen

Toelichting begrippen met een F

  
 
Indexpagina

Fabricagekosten

Fabricagekostprijs

Faillissement

Fair value

Fiche

Financial lease

Financieel actief

Financiële instrumenten

Financiële vaste activa

Financiële verplichting

Financier

Financieren

Financiering

Fiscale balans

Fiscale waarde

Fischer

Flex-bv

Fonds

Fondskoers

Fraude

Free float

Functie

Functionele kosten

Fusie

Future

  Top Omhoog Top
 
Didactische termen     
Formule

Functievoorschrift

Fundamentele vraagstukken

Zie ook:Vakdidactiek-
bedrijfseconomie.nl

 
  Top Omhoog Top
 
Afkortingen                     
FASB

FIFO

FMS

  Top Omhoog Top
 
  

Omschrijving begrippen met een F

Fabricagekosten  Top
 1. Alle kosten die nodig zijn om een product te maken, exclusief verkoopkosten [euro/periode].

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.
  Synoniem: productiekosten.

 2. Alle kosten die nodig zijn om een product te maken, exclusief algemene kosten en verkoopkosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}.
Fabricagekostprijs  Top
 1. Toegestane fabricagekosten per eenheid product bij massaproductie [euro/stuk].

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.

  Zie ook: commerciële kostprijs en standaardkostprijs.

 2. Verwachte fabricagekosten per eenheid product bij stukproductie [euro/stuk] {Kostencalculatie}.

 3. Misconceptie: werkelijke fabricagekosten per eenheid product [euro/stuk] {Kostencalculatie}.

 4. Misconceptie: werkelijke fabricagekosten van de afzet [euro/periode]
Faillissement  Top
Rechterlijke uitspraak dat een ondernemer of onderneming heeft opgehouden te betalen. Vervolgens benoemt de rechter een curator om alle eigendommen (ook wel aangeduid als bezittingen door boekhouders of als vermogen door juristen) te verkopen.

Doel daarvan is de vorderingen op de onderneming (ook wel aangeduid als schulden door boekhouders, terwijl het eigenlijk om vreemd vermogen gaat) te kunnen afbetalen.

Fair value  Top (Anglicisme)
 1. Onder fair value (reële waarde, marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn (Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ)) [euro/stuk]. {Externe Verslaggeving}.

  Dit is de belangrijkste stelselwijziging die via de IFRS-richtlijnen is doorgevoerd in de externe verslaggeving, zodat andere vormen om de actuele waarde van activa te benaderen niet wenselijk zijn.

  Door deze aanpassingen vallen de netto-vermogenswaarde, de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde niet langer binnen de richtlijnen.

 2. Directe opbrengstwaarde minus de uitgaven noodzakelijk voor de verkoop (soms ten onrechte aangeduid als verkoopkosten) [euro/stuk].
Fiche  Top
 1. Plastic munt of penning die als betaalmiddel geldt in het casino. Met fiches is het eenvoudiger en overzichtelijker om te gokken en om het spel af te wikkelen. Fiches zijn te koop bij een centraal kantoor en kunnen later ook weer teruggewisseld worden.

 2. Plastic munt of penning bij bordspelen in huiselijke kring. Bij aanvang van het spel krijgt iedere speler een hoeveelheid fiches om de sfeer van spelen om echt geld op te roepen. Na afloop van het spel roept men een winnaar uit en levert de fiches weer in.
Financial leasing  Top (Anglicisme)
Bij financial leasing is sprake van huurkoop. De ondernemer wordt eigenaar van het productiemiddel zodra alle termijnen van de lease-overeenkomst zijn betaald.

Het productiemiddel moet wel vermeld worden bij de vaste activa op de balans, omdat het informatie verschaft aan derden over de waarde van de onderneming. De belastingdienst kan bijvoorbeeld bodembeslag leggen op deze productiemiddelen. {Financiering}

Zie ook: leasing, operational leasing, short lease en sale & lease-back. Voor particulieren is er private lease.

Financieel actief  Top
Volgens IAS 32 vallen onder een financieel actief:
 1. Liquide middelen op de balans;

 2. Een eigen-vermogen-instrument in een andere partij (bijv. aandelen)

 3. Recht om liquide middelen of een ander financieel actief van een andere partij te ontvangen (o.a. leningen en obligaties);

 4. Recht om financiële instrumenten met een andere partij te ruilen onder voorwaarden die potentieel voordelig zijn (valutaswaps of renteswaps).
Financiële instrumenten  Top
 1. Posten op de debetzijde van de balans die onderdeel uitmaken van de liquide middelen: vorderingen, effecten en andere kortlopende waardepapieren alsmede derivaten die bedoeld zijn om risico’s af te dekken.

 2. Alle posten op de balans (debet en credit) die een recht of een verplichting vormen om liquide middelen te ontvangen of te leveren, dus inclusief debiteuren, crediteuren, beleggingen en verplichtingen {Financiering}.

 3. Alle posten op de balans (inclusief bijvoorbeeld langlopende hypotheken) waarover een onderneming financiële risico’s loopt, zoals krediet-, prijs-, valuta- en liquiditeitsrisico’s {Externe verslaglegging}.

 4. Volgens IAS39: een overeenkomst die leidt tot een financieel actief bij een partij en een financiële verplichting of een eigenvermogensinstrument bij een andere partij {Externe verslaglegging}.

  Volgens de internationale standaarden moeten alle posten waar een onderneming risico over loopt opgenomen worden op de balans zodat andere partijen op de hoogte zijn van deze risico’s.
Financiële vaste activa  Top
Vaste activa die bestaan uit kapitaalgoederen, zoals deelnemingen in andere maatschappijen, aandelen en andere financiële vorderingen. Deze zijn bedoeld om zo mogelijk invloed uit te oefen in andere bedrijven.

De term is wettelijk voorgeschreven voor BV’s en NV’s om hun balansposten te rubriceren {Externe Verslaggeving}.

Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. De post staat naast de materiële vaste activa en de immateriële vaste activa.

Naast de financiële vaste activa, kunnen er ook effecten op de balans staan onder de post vlottende activa.

Financiële verplichting  Top
Volgens IAS 32 vallen onder een financiële verplichting:
 1. Verplichting om liquide middelen of een ander f inancieel actief aan een andere partij over te dragen;

 2. Recht om financiële instrumenten met een andere partij te ruilen onder voorwaarden die potentieel nadelig zijn (valutaswaps of renteswaps).
Financier  Top
Een persoon, bedrijf of organisatie die geld beschikbaar stelt om de financiering van een bedrijf te regelen en daarbij meer of minder inspraak krijgt in de bedrijfsvoering.

Financieren  Top
 1. Aantrekken van vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen) om de beschikking te krijgen over de kapitaalgoederen die nodig zijn om een onderneming te leiden.

  Dat kan door een lening (van de bank of derden) of door krediet (van de leverancier) of door zelf geld beschikbaar te stellen in de vorm van eigen vermogen. Deze variant van financieren wordt ook wel ‘passieve financiering’ genoemd.

 2. Het verstrekken van vermogen aan derden door een ondernemer in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, bijvoorbeeld door goederen te leveren op krediet. Deze variant van financieren wordt ook wel ‘actieve financiering’ genoemd.

 3. Beschikbaar stellen van geld door derden aan een ondernemer in de vorm van vreemd vermogen of eigen vermogen op basis van inspraak in de bedrijfsvoering.
Financiering  Top
 1. Het aantrekken van vreemd vermogen of het inzetten van eigen vermogen om de aanschaf van een of meer kapitaalgoederen mogelijk te maken.

 2. De wijze waarop het vermogen van een onderneming is opgebouwd met als doel om alle kapitaalgoederen te kunnen betalen op het moment dat dit vereist is.

 3. Subdiscipline binnen de bedrijfseconomie die zich bezig houdt met de wijze waarop bedrijven geld kunnen aantrekken om hun bedrijfsvoering te realiseren.
Fiscale balans  Top
 1. Onderdeel van het fiscale jaarverslag van een BV of NV waarin een onderneming zijn belastingaangifte onderbouwt met een resultatenrekening en een balans zoals die volgens de richtlijnen van de fiscus opgesteld moet worden.

  In deze regels kunnen overheidsmaatregelen verwerkt zitten die de doelstellingen van het overheidsbeleid ondersteunen.

  Bijvoorbeeld vervroegde afschrijvingen om de investeringsactiviteiten te bevorderen. De fiscale balans staat naast de commerciële balans.

 2. Onderdeel van het jaarverslag van een eenmanszaak dat is opgesteld conform de regels van de fiscus, omdat de fiscus de belangrijkste instantie is voor wie het jaarverslag wordt uitgebracht.

  Dit verslag kan dan ook dienen als onderbouwing van een kredietaanvrage bij een bank.
Fiscale waarde  Top
Waarde die roerende of onroerende goederen hebben op basis van de regels die door de fiscus gehanteerd worden.

Zo kan de belastingdienst regels geven voor de mogelijke afschrijving op vaste activa waardoor de waarde van bijvoorbeeld een gebouw op de fiscale balans anders is dan op de commerciële balans.

Fisher  Top
Fisher is de man die op eenvoudige wijze alle mogelijke oorzaken voor inflatie bloot legde. Hij poneerde zijn verkeersvergelijking: MV = PT.

De MV staat voor geldstroom en de PT voor goederenstroom.

Flex-bv  Top
Tot 1 oktober 2012 kon men alleen een BV starten met een startkapitaal van 18 duizend euro. Na die datum is deze eis vervallen.

Schuldeisers hebben dus geen financiële zekerheid meer, omdat de kapitaalbescherming niet meer vereist is.

Voorts is er vanaf die datum meer ruimte om aandelen over te dragen, aandelen zonder stemrecht uit te brengen en/of aandelen zonder recht op winstdeling uit te brengen.
 
Fonds  Top
 1. Stichting die zich vooral richt op financiële zaken.

 2. Bedrijf dat aandelen naar de beurs brengt om het opgehaalde geld weer uit te zetten en daarvoor een lager dividend uitkeert, dan het zelf behaalt dankzij haar specialistische kennis. Dit soort fondsen heet voluit: beleggingsfonds.
Fondskoers  Top
De koers van een beleggingsfonds, dus een fonds dat geld aantrekt van beleggers en dat weer uitzet in aandelen, obligaties of andere beleggingsobjecten.
 
Fraude  Top
 1. Valsheid in geschriften. Bijvoorbeeld door in de boekhouding onjuiste gegevens op te nemen die ertoe dienen de situatie rooskleuriger voor te stellen dan die is, bijvoorbeeld door te slepen met posten.

 2. Opgave van onware gegevens. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of andere instanties die om gegevens vragen in verband met afdrachten van premies e.d.

 3. Schending van de verplichting om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld als de situatie met betrekking tot een uitkering verandert en men dat zou moeten melden aan de instantie die de uitkering verzorgt.

 4. Achterhouden van afspraken om de regels te ontduiken. Bijvoorbeeld bij de bouwfraude maakten ondernemers afspraken die zij geheim hielden, maar waarmee zij wel te hoge prijzen voor hun projeten wisten te bedingen.
Free float  Top (Anglicisme)
De ‘Free float’ is het percentage aandelen van een NV dat vrij verhandelbaar is. Dus de aandelen in handen van de oprichter of een speciale stichting waar de oprichters de zeggenschap over hebben, blijven buiten beschouwing.

Functie  Top
Omschrijving van de rol of rollen die iemand moet uitoefenen binnen zijn aanstelling. Voor een functie kan een advertentietekst geschreven worden waarin het takenpakketten (dus alle rollen rollen) van een persoon beschreven is.

Voor een organisatie is een matrix op te stellen met op de ene as de rollen die vervuld moeten worden en op de andere as de functies die ingevuld worden met personen.

In de velden staan dan de takenpakketten die enerzijds tot een bepaalde rol behoren en anderzijds binnen een functie vallen.

Functionele kosten  Top
Uitsplitsing van de kosten naar hun functie in het bedrijfsproces: inkoop, productie, algemeen, verkoop.

De categorie ‘algemeen’ is een restcategorie. Elke van deze groepen kosten kan weer opgebouwd zijn uit kostensoorten.

Fusie  Top
Samenvoeging van twee bedrijven op basis van gelijkwaardigheid waarbij de directies van beide bedrijven gezamenlijk een nieuwe directie vormen. Bij ongelijkwaardigheid is sprake van overname.

Er zijn twee soorten fusies:
 1. Aandelenfusie, waarbij ruil van aandelen plaats vindt waardoor de oude bedrijven als zelfstandige onderdelen voortbestaan.

 2. Bedrijfsfusie, waarbij ruil of samenvoeging van activa en passiva plaats vindt.
   
Future  Top (Anglicisme)
 1. Financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs.

  Men komt dus overeen een transactie in de toekomst uit te voeren. Voor voorbeelden: zie Wikipedia

 2. Financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaald financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs.

  Ook hier komt men dus overeen een transactie in de toekomst uit te voeren. Voor voorbeelden: zie Wikipedia

Vakdidactische termen

Vt Formule  Top
Samenvatting van een bewerking, vorm gegeven in algemene termen. Het is een short-cut van het oplossingspad. De hele planning van de oplossing is overbodig geworden, omdat de bewerking al is uitgevoerd met parameters.

Toepassing van de formule betekent dat je alleen nog maar de parameters door de getallen hoeft te vervangen, zodat je met zo weinig mogelijk denkwerk en rekenwerk de uitkomst kunt vinden.

Formules moet je je kant en klaar herinneren, of je moet ze reconstrueren aan de hand van een simpele set met getallen of enkele extreme waarden.

Vt Functievoorschrift  Top
Wiskundige omschrijving van het verband tussen een of meer gegevens (de x-waarde) en een afhankelijke variabele (de y-waarde).

Er zijn veel standaard-typen:
- de relatie tussen x en y noemt men een rechte lijn;
- de relatie tussen x kwadraat en y noemt men een parabool;
- de relatie tussen 1/x en y noemt men een hyperbool;
- de relatie tussen x kwadraat en y kwadraat noemt men een ellips;
- in bijzondere gevallen (brandpunten vallen samen) is dit ook de relatie die men een cirkel noemt.
 
Vt Fundamentele vraagstukken  Top
Vraagstukken waarin de centrale grootheid optreedt als gevraagde grootheid, dus als grootheid waarvan de waarde berekend moet worden.

Het gaat om vraagstukken die een fundamenteel probleem van een ondernemer behandelen, zoals de berekening van de nettowinst, de kostprijs of het uurtarief.

In het PAD van een fundamenteel vraagstuk staat de gevraagde grootheid aan de top. De analyse van het probleem loopt van boven naar beneden en de bewerking van beneden naar boven.

Voorbeelden van deze berekeningen zijn te vinden via: bedrijfseconomische-modellen.nl.

Afkortingen

FASB (Anglicisme): Financial Accounting Standard Board  Top
De toonaangevende instantie in het Verenigd Koninkrijk voor de externe verslaggeving. Zusterorganisatie van de ASB uit het Verenigd Koninkrijk en de IASB uit Europa (c.q. vasteland van Europa).

FIFO (Anglicisme): First In First Out  Top
Een methode van voorraadwaardering waarbij de goederen waarvoor als eerste een factuur is ontvangen ook als eerste in de boeken komen te staan bij verkoop.

Dit kan leiden tot verschillen tussen de economische voorraad en de technische voorraad, omdat vaak toch de exemplaren die het laatst binnengekomen zijn vooraan komen te staan in magazijn en als eerste worden uitgeleverd.

Deze methode staat tegenover de LIFO-methode: Last In First Out.

FMS (Anglicisme): Flexible manufacturing system  Top
Compleet systeem van door computers aangestuurde machines en robots om een reeks van gelijksoortige producten te kunnen plannen en maken. Het geheel van machines en mensen samen heet een FMS-cel.
 
Onderwijsportaal
Portal Onderwijsportaal
 
De bedoeling van deze website
De website bedrijfseconomischebegrippen.nl is de smartphone-versie van bedrijfseconomische-begrippen.nl.

Zij is gekoppeld aan bedrijfseconomische-modellen.nl en aan vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, maar die websites zijn meer geschikt voor tablet en lap-top.

Deze site is handig voor leerlingen, docenten en beroepspersonen omdat zij inzicht geeft in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal
 
Informatie over banen
Vacatures in het Onderwijs
 
Site van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij e.a.

Wij volgen de Google-policy en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie
(zie: Hoe Google uw gegevens gebruikt).

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: Privacy-policy

Leveringsvoorwaarden: bijgaand document